line

ดูแลหัวใจดั่งเครื่องยนต์ เพราะหัวใจหรือเครื่องยนต์ เป็นเสหมือนจุดศูนย์กลางของร่างกาย 💛
.
การดูแลสุขภาพหัวใจตัวเองถือเป็นเรื่องสำคัญ เราควรดูแลและตรวจเช็คอยู่เสมอ การบำรุงก็เป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพของหัวใจเพราะร่างกายของเราไม่สามารถผลิตสารอาหารที่บำรุงได้ครบทุกชนิดตามที่ต้องการ เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันเพื่อเติมเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน 💛
.

Gelplus #GelplusHRT