line

ศึกษาเทคนิคการอ่านฉลากโภชนาการ ทำให้เราเลือกสรรอาหารเครื่องดื่มที่ดีเพื่อสุขภาพของเราเองได้ ไม่ต้องพึ่งใคร สุขภาพดีได้ด้วยตัวเราเอง