line

แตงกว่าและพิวรีน

แตงกวามีผิวรีนต่ำมาก มีอยู่เพียงประมาณ 7.3 มิลิกรัมในทุก ๆ 100 กรัมของแตงกวา เมื่อนำมาเปรียลเทียบ อาหารพิวรีนสูงจะมีอยู่มากกว่า 200 มก. ต่อน้ำหรักอาหาร 100 กรัม ตัวอย่างเช่น ปลาแอนโชวี้ มีพิวรีนอยู่ประมาณ 411 มก. / 100 กรัมของน้ำหนักปลา เมื่อดูผลที่ได้รับ แตงกวาเป็นอาหารในอุดมคติสำหรับ อาหารพิวรีนต่ำเพื่อบริโภคในการป้องกันเกาต์ได้

ปริมาณน้ำ

น้ำช่วยในการชะล้างกรดยูริคออกจากร่างกายของคุณ การดื่มน้ำในปริมาณมากช่วยป้องกันการเพิ่มขึ้นของกรดยูริคที่ทำให้เกิดอาหารของโรคเกาต์ แตงกวามีสัดส่วนของน้ำอยู่ถึง 95 เปอร็เซ็นต์ของน้ำหนักแตงกวา ดังนั้นแตงกวาสามารถเร่งการเพิ่มปริมาณการรับน้ำต่อวันอย่างได้ผล