การสะสมก่อตัวของกรดยูริคจนกลายเป็นผลึกยูเรตปลายแหลม