line

ตาเราไม่ใช่ตาเขา
เรามองไม่เหมือนเขา
เขาก็มองไม่เหมือนเรา
.
เราอาจไม่รู้ว่าผู้มีปัญหาดวงตาจะมองเห็นอะไร เรามาจำลองให้ดู

โรคเกี่ยวกับดวงตา การมองเห็นมีหลายประเภท และอาจจะลำบากในการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ เพราะเป็นการมองเห็นจากภายในตาของแต่ละบุคคล เราลองมาดูการจำลองนี้แล้วเราจะรู้ว่าเป็นอย่างไร